Skip to content

Gripen CrossFit ska arbeta för en mötesplats där den enskilda människan inte kränks eller marginaliseras. Likabehandlingsarbete syftar till att skapa en inkluderande miljö där vi motsätter oss beteenden som tar sig uttryck i diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Likabehandling handlar inte om att alla människor ska behandlas på samma sätt utan syftar till att alla människor har rätten att vara sig själva oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Likabehandling handlar om att se varje individs förutsättningar. Genom medvetenhet om människors olikheter skapar vi förutsättning för en mötesplats där alla ska kunna mötas på ett respektfullt och korrekt sätt.

Alla som söker sig till, tar del av eller är delaktiga i Gripen CrossFits verksamheter ska bemötas med respekt och känna sig synliggjorda.